image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2015/18
Sayı: 1
Makale Başlık: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Tatmini Düzeylerinin Belirleyicileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Factors Determining The Level of Nurses’ Job Satisfaction Who are Working at a Training Hospital
Makale Eklenme Tarihi: 12.7.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmada hemşirelerin çalıştıkları işten duydukları tatmin düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma evrenini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmakta olan toplam 410 hemşire oluşturmuş ve bu hemşireler içerisinden araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 113 hemşireye (%26) anket uygulanmıştır. Orjinali Jun et al. (2006) tarafından geliştirilen anket Türkçe’ye çevrilip, çeviri geçerliliği yapıldıktan sonra kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde hemşirelerin iş ile ilgili tatminlerini ölçmek için 4 soruya yer verilirken, tatminin belirleyicisi olduğu düşünülen üst yönetime karşı bağlılık, personel güçlendirme, personel eğitimi, ekip etkililiği, performans değerlendirme sistemi, ücretlendirme gibi değişkenleri ölçmek için toplam 23 soruya yer verilmiştir. Anketin ikinci ve son bölümünde ise katılımcıların kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik 4 soru sorulmuştur. Yapılan çok değişkenli regresyon analizi sonucunda; araştırma kapsamındaki hemşirelerin iş tatmininin ekip etkililiğinden (t=1,999, p<0,05) anlamlı bir şekilde etkilendiği ancak üst yönetime bağlılık, personel güçlendirme, personel eğitimi, performans değerlendirme sistemi ve ücretlendirme değişkenlerinin hemşirelerin iş tatminleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı (p>0,05) bulunmuştur. Modelin açıklayıcılık katsayısı hemşirelerin tatmin düzeylerinin %31,7’sinin açıklandığını göstermiştir. Araştırma sonucunda yöneticilere hemşirelerin iş tatmin düzeylerinin artırılması konusunda önerilerde bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this study, it was aimed to identify factors affecting the level of nurses’ job satisfaction. The study sample is a total of 410 nurses at Ankara Training and Research Hospital. Totally 113 nurses’ (26%) accepted answering the questionnaire. Questionnaire which was originally developed by Jun et al. (2006) was used, after translation into Turkish and making transformation validity. Questionnaire was consisted of two sections. First section contained 4 questions to measure the level of nurses’ job satisfaction, and a total of 23 questions including the loyalty toward top management, empowerment, personel education, team effectiveness, performance evaluation system and sallary sytem to determine predictors of job satisfaction. Second section included six questions related to participants’ characteristics.The results of regression analysis showed that the level of nurses’ job satisfaction was significiantly affected by team effectiveness (t=1,999 p<0,05) but not affected by the loyalty toward top management, empowerment, personel education performance evaluation system and sallary sytem (p>0,05). R square value of the regression model showed that 31,7% variance in the nurses’ job satisfaction was explained. The results of the study gives suggestions to hospitals managers about improving their nurses’ job satisfaction level.

PDF Formatında İndir

Download PDF