image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2016/19
Sayı: 3
Makale Başlık: Hastanelerin Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Biriminde Çalışan Sağlık Personelinin Çalışan Güvenliği Konusundaki Farkındalığı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.10.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp birimlerinde çalışan sağlık personelinin çalışan güvenliğine yönelik bilgi düzeylerini belirlemektir. Ayrıca, çalışmada çalışan güvenliği bilgi düzeylerinin çeşitli bireysel ve demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, araştırmanın evrenini Ankara ilinde bir devlet hastanesi (N=192) ve bir üniversite hastanesinin (N=193) radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp birimlerinde çalışan sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı tüm evrene dağıtılmış ve 180 kullanılabilir anket (%47) elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey testi ve Kruskal Wallis yöntemi kullanılmıştır. Ölçekteki sorular, çalışan güvenliği bilgi düzeyinin farklı yönlerini ölçtüğünden ve faktörleşme olmadığından analizler soru bazında gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların en yüksek katılım gösterdiği ifadenin “çalışanlarda meslek hastalıkları görülür” (3,64±1,276) ifadesi ve en düşük katılım gösterdiği ifadenin “çalışanlardaki psikolojik baskıyı azaltmak için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir” (2,15±1,160) ifadesi olduğu belirlenmiştir. Katılımcılarda sosyo-demografik özellikler içinde yaş, hastane türü, meslek ve toplam çalışma yılı değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bazı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların yarısından fazlası (%62,8) Çalışan Güvenliği Genelgesini okumamıştır, kurumlarında bir Çalışan Güvenliği Komitesi bulunduğundan, çalışan güvenliğine yönelik yazılı düzenleme olduğundan ve hastane afet planından haberdar değildir. Sonuç olarak, radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp birimlerinde çalışan sağlık personelinin çalışan güvenliği bakımından kurumda olup bitenlere yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Hastane yönetimleri çalışan güvenliği konusunda gerekli önlemleri alsa da, çalışanlar bunları bilmedikçe önlemler amacına ulaşamayacaktır. Bu nedenle, personelin çalışan güvenliği konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF