image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2016/19
Sayı: 3
Makale Başlık: Psikolojik Sermayenin Çalışan Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.10.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Emek yoğun bir sektörde çalışan sağlık çalışanlarının performanslarının artırılması, hem sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve hasta memnuniyetinin sağlanması açısından hem de örgütsel amaçlara ulaşmak açısından önem arz etmektedir. Pozitif örgütsel davranışın gelişen alanlarından biri olan psikolojik sermaye, kişisel seviyede gelişim ve performansı teşvik edebilen psikolojik bir kaynak olarak görülmektedir. Sağlık çalışanlarının psikolojik sermaye düzeylerinin yükseltilmesi onlardan istenilen verimin alınması ve performanslarını artırmada etkili olabilir. Bu araştırmanın amacı psikolojik sermayenin çalışan performansı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Psikolojik Sermaye Ölçeği ile İşgören Performans Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bir kamu hastanesinin idari ve klinik birimlerinde çalışan 152 sağlık çalışanına uygulanmıştır. Araştırma sonucunda psikolojik sermaye ile çalışan performansı arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu (r=0,685, p<0,001) ve psikolojik sermayenin tüm alt boyutlarıyla (öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık) beraber çalışan performansındaki değişimin % 47’sini açıkladığı görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF