image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2015/18
Sayı: 1
Makale Başlık: Radyoloji Birimi Çalışanlarında Dış Kaynak Kullanımı Algısının İş Doyumu ve İşe Bağlılığa Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect on Job Satisfaction And Job Comitment of Radiology Department Staff’s Perception of Outsourcing
Makale Eklenme Tarihi: 12.7.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Günümüzde hastaneler artan rekabet şartlarında varlıklarını sürdürebilmek için dış kaynak kullanımını yoğun olarak yapmaktadır. Hastanelerde dış kaynak kullanımı, önceleri temizlik hizmeti, yemek hizmetleri, güvenlik hizmetleri gibi alanlarda yapılırken son yıllarda laboratuar ve radyoloji, acil servis ve yoğun bakım hizmetlerinde de yapılmaktadır. Hastanelerde dış kaynak kullanımı üzerine çalışmalar daha önce yapılmıştır. Ancak radyoloji hizmetleri bağlamında çalışma az sayıdadır. Bu çalışmada, radyoloji hizmetlerinde dış kaynak kullanımının birim çalışanlarının iş doyumu ve işe bağlılıkları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Betimsel nitelikte bir alan araştırması olan bu çalışma 2014 yılında Muğla İlinde faaliyet gösteren kamu hastanelerinde görev yapan kadrolu ve taşeron radyoloji çalışanlarına ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. Kolayda örneklem tekniği ile 86 çalışana ulaşılmıştır. Araştırmada dört bölümden oluşan bir form kullanılmıştır. Kullanılan formda; dış kaynak kullanımına ilişkin çalışan algısı, iş doyumu ve işe bağlılık düzeylerini belirlemeye yönelik ölçekler yer almaktadır. Araştırmada toplanan veriler SPSS ile frekans, yüzde, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; katılımcıların çoğunluğunun kadın, evli, kırk yaş ve üzeri, önlisans mezunu, 6–11 yıl arasında çalışmış, kadrolu olduğu tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, dış kaynak kullanımı, işe bağlılık ve iş doyumu arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Dış kaynak kullanım algısının ve kullanım nedenine ilişkin bilginin iş doyumunu ve işe bağlığı etkilediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda çalışanların dış kaynak kullanımı konusunda etkin bir eğitim sürecinden geçirilmesi durumunda iş doyumu ve işe bağlılıklarının olumlu yönde değişebileceği düşünülmektedir. İşe alım sürecinde çalışanların etkin bir uyum eğitiminden geçirilmesi önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Hospitals today are increasingly outsourcing in order to survive in ever more competitive conditions. While outsourcing in hospitals was initially implemented in departments such as house-keeping, catering and security services, in recent years it is also being utilised in laboratory, radiology, emergency and intensive care services. Studies have previously been undertaken on outsourcing in hospitals. However, there are few studies in relation to radiology services. This study will attempt to determine the effect on the job satisfaction and commitment of radiology department staff, one of the outsourced departments. This study, which is a descriptive field of research, was carried out by contacting employed and subcontracted staff who perform their duties at state hospitals that were operational in 2014 in the province of Muğla. For convenience, a sample of 86 staff was taken. In this research a form comprising of 4 sections was used. In the form used assessments were made to determine staff’s perceptions of outsourcing on their levels of job satisfaction and commitment. Data collected in the research was analysed with SPSS using frequency, percentage, correlation and regression analysis. The research established that most of the staff were married women aged 40 years old or above, with an associate degree and between 6 and 11 years’ service. The correlation research determined a positive relationship between outsourcing, commitment and job satisfaction. The influence of perception and awareness of the reason for outsourcing on job satisfaction and commitment was ascertained. The research outcomes led to the belief that when staff underwent an effective training programme on the subject of outsourcing it could have a positive influence on their job satisfaction and commitment. The implementation of effective integration training for staff in the recruitment process is suggested.

PDF Formatında İndir

Download PDF