image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2016/19
Sayı: 2
Makale Başlık: Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Uygulama
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.10.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın temel amacı Türkiye hastane hizmetleri alt sektörünün finansal performansının değerlendirilmesidir. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı sektör bilançoları yardımıyla “Hastane Hizmetleri Alt Sektörü”nün 2011-2013 yılları arasındaki finansal tabloları oran yöntemiyle incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle sektörün varlık ve kaynak yapısı incelenmiş daha sonra sektöre ait likidite, finansal yapı, varlık kullanım ve karlılık oranları tarafımızca hesaplanmıştır. Değerlendirme sonucunda sektörün varlık yapısının sabit varlık ağırlıklı olduğu belirlenmiştir. Likidite oranları açısından sektörün likidite durumunun zayıf olduğu saptanmıştır. Sektörün finansal yapısının ise ağırlıklı olarak yabancı kaynaklardan meydana geldiği, özsermayesinin zayıf olduğu ve finansal riskinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Varlık kullanım oranları açısından ise sektördeki işletmelerin stoklarını etkin kullanamadığı belirlenmiştir. Sektörün karlılık oranları incelendiğinde ise sektörün karlılık performansının analiz süreci içerisinde zayıf olduğu saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF