image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2015/18
Sayı: 2
Makale Başlık: Bir Kamu Hastanesinde Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygulamasının Uygunluk ve Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.12.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Profilaktik antibiyotik uygulaması, cerrahi kliniklerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak antibiyotiklerin aşırı ve uygunsuz kullanımları, yan etkilerin ve dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına; tedavi maliyetlerinin, morbidite ve mortalite oranlarının artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla yerinde ve doğru bir antibiyotik kullanımının sağlanmasının sağlık kurumlarının etkin hizmet üretimindeki önemi büyüktür. Bu çalışmada, orta ölçekli bir kamu hastanesinde ameliyat öncesi yapılan profilaktik antibiyotik kullanım süreci incelenmiştir. Çalışma ile cerrahi antibiyotik profilaksisi rehberi ile uygulamadaki uyumsuzlukların saptanması, beklenen ve gerçekleşen maliyetlerin (ekstra maliyetlerin) hesaplanması amaçlanmıştır. Retrospektif ve kesitsel olarak yapılan çalışmada, 01.12.2012 ile 01.03.2013 tarihleri arasındaki 3 aylık dönemde Adana’da bir kamu hastanesinde ameliyat edilen 760 hastanın preoperatif antibiyotik profilaksisine ait verileri kullanıldı. Profilaksi uygulamaları; antibiyotik seçimi, dozu, uygulama süresi ve uygulama zamanı bakımından sınıflandırıldı. Mevcut profilaksi uygulamaları, hastanenin Enfeksiyon Kontrol Komitesince hazırlanmış cerrahi antibiyotik profilaksisi talimatlarını içeren rehber ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Yapılan uygulamaların ancak %24,74’ünün (188 tanesi) rehber ile uyumlu, %75,26’sının (572 tanesi) ise rehber ile uyumsuz olduğu saptanmıştır. En yüksek orana sahip uygunsuzluk kriterlerinin, gereğinden uzun süreli ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı olduğu tespit edilmiştir. Toplamda 2.371 kutu ve 8.570,45 TL maliyetinde antibiyotik kullanıldığı, ancak uygun olmayan profilaksi ile 4.579,13 TL ekstra maliyet ve 1.133 kutu antibiyotiğin gereksiz tüketildiği görülmüş, hasta başına ortalama maliyetin ise 5,25 TL olması gerekirken 11,3 TL (beklenenin iki katından fazla) olduğu saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF