image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2015/18
Sayı: 2
Makale Başlık: Kamu Hastane Birlikleri Uygulamasına İlişkin Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.12.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma ile sağlık yöneticilerinin kamu hastane birlikleri uygulamasında yer alan düzenlemelere ilişkin görüşlerini tespit etmek ve görüşlerinin mesleklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, kalitatif ve kantitatif veri toplama yöntemlerine yer verilmiştir. Kalitatif görüşme aşamasında sağlık kurumları ve sağlık meslek örgütleri yöneticileri ile birebir yapılandırılmış görüşmeler yapılarak kantitatif veri toplama aşamasında kullanılan anket oluşturulmuştur. Anket, toplam 308 sağlık yöneticisine uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik programında analiz edilmiştir. Mesleği profesyonel yönetici olan sağlık yöneticilerinin, kamu hastane birlikleri uygulamasının hastanelerin insan kaynakları yönetimi, yönetim yapısı/kadrosu, mali ve finansman yönetimi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini mesleği hekim ve hemşire olan sağlık yöneticilerinden anlamlı bir şekilde daha olumlu olarak değerlendirdikleri, buna karşın mesleği hekim olan sağlık yöneticilerinin ise kamu hastane birlikleri uygulamasının hastanelerin genel yapısı üzerindeki etkilerini mesleği profesyonel yönetici ve hemşire olan sağlık yöneticilerine göre anlamlı bir şekilde daha olumlu olarak değerlendirdikleri bulunmuştur. Çalışma kamu hastane birlikleri uygulaması ile ilgili sorunların belirlenmesi, çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulamanın iyileştirilmesinde önemli veri ve bilgi sağlayacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF