image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2016/19
Sayı: 3
Makale Başlık: Sağlık ve Eğitim Sektöründeki Kadın Çalışanların Cam Tavan Algısının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.10.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Neredeyse bütün dünyada kadın ve erkekler iş hayatına katılım düzeyi bakımından eşit oranlara sahiptirler. Oysa yönetime katılım noktasında (alt, orta ve üst yönetim) kadınlar açısından temsil oranı erkeklere kıyasla son derece düşüktür. Bu araştırmanın amacı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan kadın çalışanların “Cam Tavan algısının” karşılaştırmalı olarak ele alınmasıdır. Araştırmanın teorik kısmı ilgili yazın taramasından, uygulama kısmı ise 130 Sağlık, 130 Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere toplam 260 çalışana anket uygulanarak hazırlanmıştır. Elde edilen veriler, LISREL ve SPSS programlarında analizlere tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda; hem Sağlık hem de Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarında orta düzeyde Cam Tavan algısı olduğu, Cam Tavan algısının “örgüt kültürü” boyutunun Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarını, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına göre daha fazla etkilediği, bekar çalışanların evlilere göre “kişisel tercih algıları” konusunda yüksek düzeyde Cam Tavan algısı yaşadıkları, “stereotipler (kalıplaşmış yargılar)” konusunda ise düşük düzeyde olmakla birlikte, evlilerin bekarlardan daha çok algıya sahip olduğu, yaş ve iş deneyimi ilerledikçe “stereotipler” algısı pozitif yönde, “kişisel tercih algısının” ise negatif yönde değiştiği, eğitim durumuna göre ise Cam Tavan algısının değişmediği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF