image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2016/19
Sayı: 3
Makale Başlık: Sağlık Hizmetlerinde Bireysel Ölçüm ve Giyilebilir Teknoloji: Olası Katkıları, Güncel Durum ve Öneriler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.10.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Sağlık sektörü her geçen gün erişim, kalite, maliyet gibi zorlayıcı unsurlarla daha fazla yüz yüze gelmektedir. Sağlık bakım profesyonelleri bu zorlayıcı unsurların üstesinden gelerek hizmette verim sağlamaya çalışmakla beraber hasta ve hasta yakınlarının artan beklentilerini de karşılamaya çalışmaktadırlar. Sağlık okur-yazarlık düzeyleri arttıkça bireyler kendi genetik yapıları, sahip oldukları veya gelecekte karşılaşmaları olası hastalıklar ve hizmete erişim gibi konularda daha bilgili hale gelmek istemektedirler. “Bireysel ölçüm” (quantified self) uygulaması, bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili veri ölçümü yaparak kendi sağlık durumlarını gerçek zamanlı olarak izleyebilmelerini mümkün kılan ve böylelikle sağlıklarını korumada kendilerine yardımcı olabileceği öngörülen yeni bir akımdır. Bu uygulamalardaki sağlık durumu ve davranışları izleme, kaydetme ve davranış değişikliğini sağlayacak uyarı işlevleri de çeşitli yazılımlar ve giyilebilir teknoloji (wearable technology) gibi araçların yardımıyla gerçekleşmektedir. Giyilebilir teknoloji; alıcılar (sensörler) veya diğer teknolojileri barındıran takı, gözlük, kıyafet gibi giyilen, takılan veya kişinin herhangi bir şekilde beraberinde taşıdığı çeşitli araçları içermektedir. Bu çalışmada, bireysel ölçüm ve giyilebilir teknolojinin sağlık hizmetleriyle bütünleştirilmesi ve sağlık hizmeti sunucularına hastalar ile ilgili veri kaynağı sunmasıyla birlikte sağlayacağı olası bireysel ve toplumsal faydalar ile sektörel kazanımlar değerlendirilmiştir. Ayrıca giyilebilir teknolojinin gelişimi ve mevcut durumu incelenerek uygulama ve etkilerini değerlendirmedeki zorluklar ele alınmış, olası iyileştirmeler hakkında önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF