Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 25.5.2021
DergininWebsitesi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujer/issue/33864
Dergi Hakkında: Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (BUJER), eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli, elektronik, uluslararası bir dergidir. BUJER, 2017 yılında yayım hayatına başlamıştır. Dergide yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olmak üzere İngilizce veya Türkçe yazılmış bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. Derginin okuyucu kitlesi akademisyenler, lisansüstü öğrencileri, eğitim yöneticileri, okul yöneticileri, aile birlikleri, eğitim fakültesi çalışanları, okul çalışanları ve eğitimle ilgilenen bireylerden oluşan geniş bir kitledir. Dergide, geniş bir yelpazede yer alan farklı uzmanlık alanları ile ilgili; • Öğretmenlerin meslek hayatlarındaki sorunlara çözüm önerileri sunan ve gelişimlerini sağlayan, • Okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ile yükseköğretim kademelerindeki eğitim problemlerini inceleyen, çözüm önerileri geliştiren, • Ülkemizdeki eğitim politikalarının kuramsal ve uygulama alanlarındaki sorunlarını, gelişimlerini irdeleyen, kuram ile uygulama arasında köprü olan, • Eğitimin tüm kademelerindeki paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, akademisyen, yayıncı, eğitim planlayıcısı vb.) sorunlarını ve gelişimlerini araştıran, • Güncel uluslararası eğitim sistemlerini irdeleyen ve Türkiye’deki eğitim sistemi ile karşılaştıran, • Eğitimin tüm kademelerindeki öğrencilerin bireysel, eğitsel, kariyer planlama yoluyla mesleki ve sosyal gelişimlerine etki edebilen, • Yeni eğitsel modellerin geliştirildiği ve değerlendirildiği, • Eğitimin teknoloji ile entegrasyonunu irdeleyen, inceleyen ve yeni yaklaşımlar geliştiren, • Disiplinler arası, • Yeni bir ölçek geliştirme, uyarlama ile eğitsel ölçme araçlarının geliştirildiği ve kullanışlılığının sınandığı, • Eğitim sorunları üzerine kuramsal ve uygulamaya yönelik model önerilerinde bulunan çalışmalar yer almaktadır. • Yaşam boyu öğrenme, hizmet içi eğitim gibi örgün eğitim dışındaki konular hakkında da bilimsel nitelikte çalışmalara yer verilmektedir. Dergiye nitel, nicel ve/veya karma desen olarak tasarlanmış araştırma makaleleri gönderilebileceği gibi, kuramsal/kavramsal çalışmalar, yayınlanan çalışmalarla ilgili eleştiri yazıları, kitap eleştirileri, çeviri makaleler vb. gönderilebilir. Ayrıca, çalışmaların yayımlanma sürecinin hiçbir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
ISSN: e-ISSN: 2
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)