image.jpg

Derginin Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/12
Sayı: 1
Makale Başlık: İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: RELATION BETWEEN PERCEPTIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS RELATED TO EFFECTIVE TEAM WORK AND THEIR ORGANIZATIONAL COMMITMENTS
Makale Eklenme Tarihi: 28.05.2015
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin ilköğretim okullarında gerçekleştirilen etkili takım çalışmasına ilişkin algıları ile örgütsel bağlılıkları (uyum, özdeşleşme, içselleştirme boyutunda) arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde dizayn edilmiştir. Araştırmada, araştırmacılar tarafından "Etkili Takım Çalışması Ölçeği" (ETÇÖ) ve Balay (2000b) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” (ÖBÖ) yer almaktadır. Araştırma için 2009-2010 öğretim yılında Siirt ili merkez ilköğretim okullarında görev yapan tüm öğretmenler (730) evren olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin etkili takım çalışmasına ilişkin algıları ile örgütsel bağlılığın içselleştirme ve özdeşleşme boyutları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin etkili takım çalışmasına ilişkin algıları ile örgütsel bağlılığın uyum boyutu arasında negatif yönde ve orta düzeye yakın anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. İlköğretim öğretmenlerinin etkili takım çalışmasına ilişkin algılarının “katılıyorum” düzeyinde oldukları saptanmıştır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ise içselleştirme boyutunda en yüksek olduğu, bunu özdeşleşme ve uyum boyutunun izlediği görülmüştür. Yapılan regresyon analizi sonucunda, etkili takım çalışması uyum, özdeşleşme ve içselleştirme boyutlarındaki örgütsel bağlılığı anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma sonuçlarına bağlı önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Objective of this study is to analyze the relation between perceptions of teachers related to effective team works conducted at primary schools and their organizational commitments (in the dimension of adaptation, identification and internalization). This study has been designed within the relational screening model. Within the study, there exist “Organizational Commitment Scale”, developed by Balay (2000b) and “Effective Team Work Scale” developed by researchers. For the study, all of the teachers (730) working at central primary schools in Siirt province during years 2009-2010 comprise the population. According to the findings obtained as a result of the study, it has been identified that there is a positive and moderate relation in perceptions of teachers related to effective team work and the internalization and identification dimensions of organizational commitment. It has been observed that there exists a negative and quasi-moderate level and significant relation between perceptions of teachers related to effective team work and adaptation dimension of organizational commitment. Having employed regression analysis, it was determined that effect team work predicted internalization, identif* ication and adaptation based organizational commitment positively. It has been identified that perceptions of primary school teachers related to effective team work have been at level of “I agree”. As regards levels of organizational commitments of teachers, it has been observed that internalization dimension is the highest followed by identification and adaptation dimension. Moreover, suggestions have been given depending on the results of the study.

PDF Formatında İndir

Download PDF