image.jpg

Derginin Adı: Türük Uluslararasi Dil Edebiyat ve Halkbilimi Arastirmalari Dergisi
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: ǾABDU’R-RAĤMĀN-İ ĐARĮR’İN TAFŚĮL-İ ŦARĮĶ-İ MUĶARREBĮN VE SEBĮLİ’L-MÜTTEBİǾĮN ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR TANITIM
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 26.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: İlk asırlarında Eski Anadolu Türkçesi Döneminin özelliklerini devam ettiren Osmanlı Türkçesi Döneminin 16. Yüzyılın sonları ile 18. yüzyılın başlarını kapsayan dönemi, Eski Anadolu Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında bir geçiş dönemi niteliği taşımaktadır. 16. yüzyıldan başlayıp 19. Yüzyılın ortalarına kadar devam eden Klasik Osmanlı Türkçesi Döneminde ise 16, 17 ve 18. yüzyıllarda dilimize giren Arapça ve Farsça unsurlarla birlikte dildeki aşırılık doruk noktasına ulaşmıştır. Bu döneme ait metin çalışmaları, Eski Anadolu Türkçesi Dönemi eserleri üzerine yapılan çalışmaların çok gerisinde kalmıştır. Bu sebeple bu çalışmada ǾAbdu’r-raĥmān-i Đarįr tarafından H 1156 / M 1743 yılında yazılan ve Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 8891 numarada kayıtlı olan Tafśįl-i Ŧarįķ-i Muķarrebįn ve Sebįli’l-MüttebiǾįn adlı eser, eserin bu nüshası esas alınarak tanıtılmıştır. Eski Anadolu Türkçesiyle Türkiye Türkçesi arasında bir geçiş dönemine ait olup dini halka öğretmek amacıyla 18. yüzyılın ortalarına doğru yazılan eserin mensubu olduğu dönemin özelliklerine göre sade bir dille kaleme alınması, dönemin dil bilgisi özelliklerinin ortaya çıkarılmasına sağlayacağı katkı bakımından önemlidir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF