image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 1
Makale Başlık: Dijital Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Student Opinion on the Digital Classroom Practice
Makale Eklenme Tarihi: 21.5.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı dijital sınıf teknolojileri ile oluşturulmuş ortamda öğrenim gören öğrencilerin bu uygulamaya ilişkin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı araştırmanın verileri 32 öğrenci ile yapılan görüşmeler ile toplanmıştır. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma Ankara ili Sincan ilçesinde bulunan, Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda öğrenim gören 32 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler ile 4 haftalık deney süresi sonunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın görüşme ile toplanan verilerini analiz etmek amacıyla içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin büyük bir bölümünün dijital sınıfta ders işlemekten keyif aldıkları ve eğlenceli bir ortamda ders işledikleri fakat teknik aksaklıkların en aza indirilmesinin öğrenciler açısından oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research was that students in the environment created by digital classroom technology to examine their views on this application. The research data were collected with the use of qualitative research methods interviews with 32 students. Talks are used to form a semi-structured interview. Research in the Xinjiang district of Ankara, was conducted on 32 students in Eyup Middle School. Interviews with students at the end of the experiment was carried out for 4 weeks. The content analysis was carried out to analyze the data collected by the survey interview. According to the results in terms of students enjoyed a large part of their course of committing the digital classroom course and a fun work environment, but they are technical problems of minimizing the students concluded that there is very important.

PDF Formatında İndir

Download PDF