image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 1
Makale Başlık: Okula Yabancılaşma Ölçeği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Study on Development of the Student Alienation Scale
Makale Eklenme Tarihi: 21.5.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinde okula yabancılaşma algısını belirleyecek bir ölçeğin geliştirilmesidir. Genel tarama modeli kullanılan araştırmanın çalışma grubu, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerindeki genel ve meslek liselerinde öğrenim gören 850 öğrenciden oluşmaktadır. Ölçeğin hazırlanması sürecinde öncelikle ilgili literatür taranmış ve uzman görüşleri alınarak 40 maddeden oluşan bir havuz oluşturulmuştur. Belirlenen örneklem üzerinde uygulanan ölçek, geçerlilik analizleri sonucunda 20 maddeye düşürülmüştür. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin yapı geçerliğini destekler mahiyette faktör yapısının tutarlı olduğu ve öğrencilerin okula yabancılaşma düzeyini tek boyutlu olarak ölçtüğü belirlenmiştir. Ayrıca faktör puanlarının ve ölçek toplam puanının dağılımı incelendiğinde normal dağılımdan manidar şekilde farklı olduğu görülmüştür (p<.05). Güvenirliği için ise Cronbach Alfa, Spearman-Brown ve Guttman Split- Half güvenirlik analizleri yapılarak ölçeğin yüksek derecede güvenirliğe sahip olduğu anlaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to develop a scale measuring students’ alienation feelings. The experimental group of this study conducted using general scanning model consists of 850 high school students who attend high schools in the districts of Şanlıurfa, Mardin and Diyarbakır. The scale, which was applied to the specified samples, was reduced to 20 items as a result of validity analyses. It was stated that as a result of exploratory and confirmatory factor analyses, factor structure supporting the structural validity of the scale was consistent and it measured students’ alienation level in one dimensional way. Furthermore, when the distribution of factor scores and total scale points were examined, it was found out to be meaningfully different from the normal distribution (p<.05). Regarding its reliability, it was concluded by means of Cronbach Alfa, Spearman-Brown and Guttman Split-Half reliability analyses that the scale had high level of reliability.

PDF Formatında İndir

Download PDF