image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 1
Makale Başlık: İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relationship between Job Satisfaction and Self Efficacy based on Elementary and Middle School Teacher’s Perceptions
Makale Eklenme Tarihi: 21.5.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre öğretmen öz-yeterlikleri ile iş doyumu arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Ankara ilindeki 26 ilk ve ortaokulda çalışan 395 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin öz-yeterlik düzeylerini belirlemek için öğretmen öz-yeterlik ölçeği, iş doyumu düzeylerini belirlemek için ise iş doyumu ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson çift yönlü korelasyon analizi ve regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen öz-yeterlikleri ile iş doyumu arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Regresyon analiz sonuçlarına göre ise öğretmenlerin öz-yeterlik algıları, iş doyumunun anlamlı bir yordayıcısıdır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to determine relationships between teacher self-efficacy and job satisfaction based on elementary and middle school teacher’s perceptions. The population of the study is 395 teachers from 26 elementary and middle schools in Ankara. In the current study, data is collected through Teacher self-efficacy scale and job satisfaction survey. For the analysis of data, mean, standard deviation, percentage, frequency, Pearson product moment (two-tailed) correlation and multiple regression analysis are used. The main findings of the study indicate that there is a positive and meaningful correlation between teacher’s self-efficacy and job satisfaction. The results of regression analysis also show that self-efficacy is a predictor of job satisfaction.

PDF Formatında İndir

Download PDF