image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/16
Sayı: 1
Makale Başlık: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ankara’nın Tarihi ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik İlgi ve Farkındalıkları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Interest and Awareness of the Social Studies Preservice Teachers on the Historical and Cultural Tourism Heritage of Ankara
Makale Eklenme Tarihi: 21.5.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Ankara’nın tarihi ve kültürel turizm değerlerine yönelik ilgi ve farkındalık düzeylerini belirlemektir. Nicel araştırma yöntemiyle verilerin toplandığı bu çalışma, betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırma, çalışma grubunda yer alan 336 katılımcı ile gerçekleştirilmiş ve ulaşılan sonuçlara göre; baba eğitim durumu üniversite olanların diğerlerine; kadınların erkeklere; ailesi köyde yaşayanların ailesi il ve ilçe merkezinde yaşayanlara; 3. sınıf düzeyindeki öğretmen adaylarının diğer sınıf düzeyindekilere göre ilgi ve farkındalık seviyelerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca tarihî mekânlara yönelik turizm türünü tercih eden öğretmen adaylarının diğer turizm türlerini tercih edenlere göre Ankara’nın tarihi ve kültürel turizm değerlerine karşı daha ilgili oldukları anlaşılmıştır. Ancak tarihi ve kültürel turizm değerlerine yönelik tutumların yüksek olmasına rağmen bu durumun pratik hayata yansıması konusunda (bilgi testinden alınan puanlar incelendiğinde) öğretmen adaylarının tarihî ve kültürel turizm değerlerine yönelik yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları bulgusuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the interests and awareness of the social sduies preservice in Ankara province on historical and cultural heritage. This is a descriptive study where the data were collected by a quantitative method. The study was carried out by the participation 336 participants. It was found that the level of interest the ones whose fathers are university graduates were higher than the others and the level of awareness of the third year students was higher than the rest. Also the students that her/his family lives in the village were higher than the students that her/his family lives in central the preservice teachers who preferred related to the historical site were found to have a satisfactory intereset levels. However although the attitude level is generally high it is seen that the level of converting the attitudes into actions is not satisfactory.

PDF Formatında İndir

Download PDF