image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/3
Sayı: 2
Makale Başlık: şbirlikli Öğrenme Teknikleri Hakkında Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination Comparatively of Teachers’ and Students’ Opinions about Cooperative Learning Techniques in Science Education
Makale Eklenme Tarihi: 15.05.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı ilköğretim 5. sınıf Fen Bilimleri dersi “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesindeki kavramların öğretilmesinde kullanılan Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri (ÖTBB) tekniği ve Takım Destekli Bireyselleştirme (TDB) tekniği hakkında öğretmen ve öğrenci görüşlerini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmanın örneklemini merkezi 2 ilköğretim okulunun rastgele küme örnekleme yöntemi ile seçilen 6 farklı sınıfında okuyan toplam 191 5. sınıf öğrencisi ve bu sınıfların öğretmenleri olan 6 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada son test grup karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Sınıflardan 3’ü rasgele yöntemle ÖTBB tekniğinin uygulandığı gruba (n=93) diğer 3’ü TDB tekniğinin uygulandığı gruba (n=98) atanmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin teknikler hakkında görüşlerini belirlemek amacıyla uygulama sonrası öğretmen görüşme formu ve öğrenci görüşme formu uygulanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre; grup çalışmaları ve öğrenme ortamı öğrencilerin başarı, derse karşı tutum ve motivasyon, sosyal beceri ve özgüvenlerini arttırmıştır. Ayrıca ÖTBB grubunda çalışma kâğıtları, deneyler ve slaytlar; TDB grubunda ise soru ve test çözmek daha faydalı bulunmuştur. Diğer taraftan, her iki grupta sınıf düzeninin oluşturulması ve gürültü problemleri, ÖTBB grubunda grup üyeleri arasında uyum sorunu ve TDB tekniğinde değerlendirme yönteminde küçük olumsuzluklar yaşanmıştır. Sonuç olarak ÖTBB tekniği ve TDB tekniklerinin fen derslerinde kullanılmasının faydalı olacağı söylenebilir
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to examine comparatively of teachers’ and students’ opinions about Student-Team Achievement Division (STAD) technique and Team Assisted Individualization (TAI) technique that used teaching in 5th grade science classes. The subjects of this study were 191 students and 6 teachers from 6 different classes enrolled to Science Course in two urban Elementary Schools. A comparative study including only posttest group of comparative design was used. Three of the classes randomly were chosen as STAD group (n=93) and the other three chosen as TAI group (n=98). The teacher interview form and a student interview form were administered to the both groups after the treatment; to get teachers’ and students’ opinions about the implemented techniques. The obtained data were analyzed by using content analysis. As a result of analysis, according to teachers’ and students’ opinions, the group works and the learning environment increased students’ success, attitude and motivation toward science lessons, social skills and self-confidences. Besides it was effective to use the worksheets, the experiments and the exercise in the STAD groups while it was more efficient to solve problems in the TAI groups. On the other hand, the implementation techniques have minor negative aspects classroom management was hard to handle in the STAD groups and the assessment step was problematic in the TAI groups. As a conclusion, it could be said that both STAD and TAI techniques were useful in sciences classes.

PDF Formatında İndir

Download PDF