image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: Relationship between Ethical Leadership Behaviors of School Administrators and Teachers Perceptions about Organizational Cynicism
Makale Eklenme Tarihi: 2.4.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarını gerçekleştirme düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarını bazı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki ilişki düzeyini belirlemektir. Çalışma grubunu 312 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında etik liderlik ve örgütsel sinizm ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson Korelâsyon Katsayısı uygulanmıştır. Öğretmenlerin etik liderlik ve örgütsel sinizm algıları arasında orta düzeyde negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to explain, according to primary school teachers’ opinion, the ethical leadership behaviors of school administrators as well as teachers’ perceptions of organizational cynicism according to some variables and to determine the relationship between them. The universe of this study is the primary schools located in the central district of Sivas. The study sample consists of 312 teachers. Ethical leadership and organizational cynicism scales were used to collect the data. The t-test, One-Way ANOVA and Pearson Correlation Coefficient was applied for the evaluation of the data. It was found that there was a medium negative significant relationships between teachers’ perception about ethical leadership and organizational cynicism.

PDF Formatında İndir

Download PDF