image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 3
Makale Başlık: İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Attitudes of Pre-Service Primary School Mathematics Teachers towards Instructional Technologies and Material Design Lesson
Makale Eklenme Tarihi: 2.4.2015
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu çalışma ile ilköğretim matematik öğretmenliğinde öğrenimlerine devam eden öğretmen adaylarının “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” (ÖTMT) dersine yönelik tutumlarını belirlemek ve dersin kazanımlarına ilişkin düşüncelerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışma betimsel bir yaklaşımla yapılmış, nitel ve nicel yöntemlerin birleştirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri ÖTMT dersini alan toplam 186 matematik öğretmeni adayı çalışmanın katılımcıları olarak alınmıştır. Veri toplama aracı olarak; öğretmen adaylarının tutumlarını tespit etmek için 5’li Likert tipi “öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutum ölçeği” ve “yazılı görüş formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ilköğretim matematik öğretmeni adayları yazılı görüşlerinde, ÖTMT dersinin kendilerine en büyük katkısının öğretmenlik deneyimi yaşatması ve öğretmenlik duygusu kazandırması olduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda araştırma sonucunda matematik öğretmeni adaylarının ÖTMT dersinin yararlı olduğuna kesinlikle katıldıkları ve bu dersten hoşlandıkları ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda ÖTMT derslerinde öğretmen adaylarının yaptıkları projeleri sınıf ortamında sunmaları ve paylaşmalarının mesleki anlamda gelişimlerine önemli katkı sağladığından dolayı, bu tür uygulamaların devam etmesi önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: With this study it is aimed to determine the attitudes of pre-service teachers educated in Primary School Mathematics Teaching towards the Instructional Technologies and Materials Design (ITMD) lesson and present their opinions about the gains of the lesson. In this context, the study is conducted with a descriptive approach, and qualitative and quantitative methods are combined. The data of the study is gathered in ITMD classes. 186 pre-service teachers attending the class are participants of the study. As a data gathering device, in order to determine the attitudes of pre-service teachers, “attitude scale for instructional technologies and materials design” and “written opinion form” are used. At the end of the research, in their written opinion forms, pre-service teachers stated that the biggest contribution of ITMD lesson for them is giving them the experience and feeling of being a teacher. In ITMD classes, pre-service teachers should be given the opportunity of presenting and sharing their homework.

PDF Formatında İndir

Download PDF