image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 3
Makale Başlık: Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Problem-Based Learnıng Method on Attıtudes of Preservıce Scıence Teachers Towards Chemıstry Lesson
Makale Eklenme Tarihi: 2.4.2015
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya dersine ilişkin tutumları üzerine etkisini belirlemektir. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 82 öğretmen adayı ile 9 hafta süresince gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, “eşitlenmemiş kontrol gruplu seçkisiz desen” kullanılmıştır. Buna göre; yansız atama yöntemiyle biri deney, biri de kontrol olmak üzere iki grup oluşturulmuştur Asitler bazlar konusu; deney grubunda PDÖ yöntemine göre, kontrol grubunda geleneksel yöntemle işlenmiştir. Araştırmanın verileri “Kimya Dersine Yönelik İlgi ve Tutum Ölçeği” 'nin ön ve son test olarak uygulanması sonucu elde edilmiştir. Araştırmada bağımsız ve bağımlı t-testleri kullanılmış ve veriler SPSS 11.5 paket programında değerlendirilmiştir. PDÖ yönteminin öğretmen adaylarının kimya dersine yönelik tutumlarını geliştirmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın yapılacak olan yeni çalışmalara rehberlik edeceği, öğretmen adaylarının ileriki meslek hayatlarında onlara ışık tutacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to determine the effect of problem based learning on the preservice science teachers’ attitudes to chemistry lesson. The research was carried out with 82 preservice science teachers in the spring semester of 2011-2012 academic year for 9 weeks. Throughout the study, “nonequivalent control group design” was used. Accordingly, experimental and control groups were selected with the help of the impartial assignment method. The concept of acids and bases was taught with PBL to the experiment group and with traditional learning approach to the control group. The data were obtained from the "Chemistry Lesson Attitude Scale", as applied to the pretest and posttest. Independent samples t-test, paired samples t-test were used and data were analyzed by using SPSS 11.5 (Statistical Package for Social Sciences) program. It is concluded that problem-based learning method is efficient in increasing preservice teachers' attitudes towards chemistry lesson. It is thought that this study will be a guide for new studies and shed light on the future professional lives of the preservice teachers.

PDF Formatında İndir

Download PDF