image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 3
Makale Başlık: Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Algısı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Middle School Students’ Perception of History
Makale Eklenme Tarihi: 2.4.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin tarih algılarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada gelişim araştırması yöntemlerinden kesitsel desen kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik kullanılmıştır. Çalışma grubunda toplam 215 ortaokul öğrencisi yer almaktadır. Araştırmanın verileri 2013 yılının Aralık ayında toplanmıştır. Veriler açık uçlu bir sorunun yer aldığı görüşme formu ile yazılı olarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre çalışma grubunda yer alan öğrencilerin tarih algıları; “geçmişteki olaylar”, “takvimsel zaman”, “tarihi eserler” ve “kültürel öğeler” olarak ortaya çıkmıştır. Genel olarak öğrencilerin tarihi sadece geçmişteki savaşlar, antlaşmalar ve barışlar gibi siyasi olaylar olarak değil aynı zamanda icatlar, keşifler ve göçler gibi sosyal tarih konuları olarak da algıladıkları görülmüştür. Bunun yanında öğrencilerin, tarihi, arkeolojik kalıntılar, tarihi ve kültürel objeler, tarihi binalar, kutlamalar, törenler, ritüeller gibi yaşayan tarihi ve kültürel öğeler olarak da algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçların ortaya çıkmasında ortaokullarda tarih konularının yer aldığı sosyal bilgiler dersi programının etkili olduğu düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: This study aimed to investigate the perceptions of middle school students on history. The method of the research was the cross-sectional design. Maximum variety sampling was used to determine the study group. The study group composed of 215 middle school students. Data were collected in December in 2013. Content and descriptive analyses were used to interpret the data. The results showed that middle school students in study group perceived history as “the events of past”, “calendar time”, “historical artifacts” and “cultural assets”. Findings showed that participants perceived history not only as past political events such as battles, treaties and peace but also social history topics such as inventions, discoveries and immigrations. Besides, it can be concluded that participants perceive history as living historical and cultural heritage such as archaeological ruins, historical buildings, celebrations, ceremonies, rituals. It can be concluded that social studies program affected middle school students’ perceptions of history.

PDF Formatında İndir

Download PDF