image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının “Bilgisayar” Kavramı Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determining Student Teachers’ Cognitive Structure on the Concept of “Computer”
Makale Eklenme Tarihi: 2.4.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili bilişsel yapılarını tespit etmektir. Nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler 119 öğretmen adayının katılımıyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi ve çizme-yazma tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilerek kategorilere ayrılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili kavramsal yapılarında bağımsız kelime ilişkilendirme testinden 12 kategori belirlenirken, çizme-yazma tekniğinde ise 11 kategori belirlenmiştir. Her iki ölçme aracıyla birbirini destekler, detaylandırır ve açıklar nitelikte zengin veri elde edilmiştir. Bu kapsamda her iki ölçme aracıyla öğretmen adaylarının bilişsel yapılarının “dış teknik kısımlar ve sosyal hayattaki katkısı” kategorilerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca belirlenen kategorilerde her iki ölçme aracıyla toplanan verilerde öğretmen adaylarının bilgisayar kavramı konusunda alternatif kavramlara sahip oldukları tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the current study is to determine student teachers' cognitive structures on the concept of computer. Qualitative research methodology has been applied in the study. The data were collected from student teachers. Free word association test and drawing-writing test were used to collect data. The data collected were subject to content analysis and divided into categories. According to the analyses conducted, while 12 categories were determined through the free word association test in student teachers' cognitive structures on the concept of computer, in the drawing-writing technique, 11 categories were specified. Through both measurement tools, rich data were obtained, supporting, expanding on, and explaining one another. In this context, it was determined through both measurement tools that student teachers' cognitive structures focused on “the external technical sections and the contribution of social life" categories. Moreover, the data collected through these data collection instruments indicated that student teachers had alternative conceptions about the concept of computer.

PDF Formatında İndir

Download PDF