image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 3
Makale Başlık: Investigating Coherence between Preservice Science Teachers’ Conceptions of Learning and Teaching Science: A Phenomenographic Study
Makale Alternatif Dilde Başlık: Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Öğrenme ve Öğretme Anlayışları Arasındaki Uyumun İncelenmesi: Bir Fenomenografi Çalışması
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The purpose of this study has been twofold: 1) to determine Turkish preservice science teachers’ (PSTs) conceptions of learning and teaching science and 2) to investigate the reasons of in/consistencies between conceptions. A phenomenography including 87 PSTs has been conducted. Data has been collected through an open ended instruments and semi structured interviews. Analyses have revealed that PSTs have five different conceptions of learning science and two different conceptions of teaching science. 67% of the sample has consistent conceptions. Additionally, PSTs’ previous experiences have been found responsible not only for expected consistencies but also for inconsistencies. Implications have been presented considering the results.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın iki amacı vardır: 1) fen bilimleri öğretmen adaylarının fen öğrenme ve öğretme anlayışlarının belirlenmesi ve 2) bu anlayışlar arasındaki uyum ve uyumsuzlukların sebeblerinin incelenmesi. 87 öğretmen adayını kapsayan bir fenomenografi çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada açık uçlu veri toplama araçları ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yolu ile veri toplanmıştır. Analizler öğretmen adaylarının 5 farklı fen öğrenme anlayışı ve 2 farklı fen öğretme anlayışına sahip olduğunu göstermiştir. Örneklemin 67%’sinde bu anlayışlar arasında uyum olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte hem beklenilen uyumun hem de uyumsuzlukların sebebinin öğretmen adaylarının ön deneyimleri olduğu bulunmuştur. Çalışmanın bulguları doğrultusunda öneriler sunulmuştur.

PDF Formatında İndir

Download PDF