image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 3
Makale Başlık: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin İmgesel Algıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Social Studies Teachers' Perceptions of Social Studies Concepts Regarding Imaginary
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2015
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Sosyal bilimler alanında meydana gelen her türlü değişimi öğrenciye aktarmakla yükümlü olan sosyal bilgiler, bireyin yaşamsal değişiminde ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap vermek amacı ile birçok disiplini ya da öğrenme alanını kapsayan bir kavramdır. Bu araştırmanın temel amacı da, devlet okulu ve özel okulda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin okul türüne göre, "sosyal bilgiler" kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Malatya ve Elazığ illerinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 110’u devlet okulunda, 50’si özel okulda görev yapmakta olan toplam 160 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Araştırma kapsamında yer alan sosyal bilgiler öğretmenlerinin “sosyal bilgiler …… benzer; çünkü……” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Occurring in the field of social sciences to the students who are obliged to exchange all kinds of social information in an individual's life changes with the aim of responding to the emerging needs of many disciplines or fields of learning is a concept that encompasses . The main purpose of this research , the public school and private school teachers who work in schools by type of social information , " social science " to describe the concept through the perceptions that metaphors reveal. The study group, Diyarbakir, Erzurum, Gaziantep, Malatya and Elazig provinces 2013-2014 academic year, during the spring period , 110 public schools , 50 private schools serving a total of 160 social studies teacher poses . The research data , within the scope of the study of social studies teacher " ...... similar social information ; because ...... " was obtained with complete sentences .

PDF Formatında İndir

Download PDF