image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 3
Makale Başlık: Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Okul Müdürlerine Güven Düzeylerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation of the Secondary and High School Students’ Trust in Principals
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma ile öğrenciler için farklı bir dilde geliştirilmiş olan müdüre güven ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Araştırmada ayrıca öğrencilerin okul müdürlerine duydukları güvenin bağımsız değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Malatya ili Merkez ilçede öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinden araştırmaya gönüllü olarak katılanlardan toplanan veriler üzerinden yapılmıştır. Yapılan AFA ve DFA çalışmaları sonucunda, uyarlaması yapılan ölçeğin orijinal ölçekteki gibi tek faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Toplam on altı maddeden oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu noktasında kanıtlar elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla müdüre güven duydukları belirlenmiştir. Okul türü değişkeni açısından yapılan analizler sonucunda, ortaokul öğrencilerinin lise öğrencilerine göre okul müdürlerine daha fazla güven duydukları belirlenmiştir. Sınıf düzeyi değişkeni açısından yapılan analizler sonucunda hem ortaokul hem de lisede sınıf düzeyi yükseldikçe okul müdürüne duyulan güven düzeyi azalmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: This research aims to adapt the principal trust scale into Turkish and test its reliability and validity. Also, it was investigated whether there is a meaningful relationship between students’ trust on principals and school type, gender and class level. The validity and reliability studies were performed on data gathered from voluntary secondary school and high school students studying in Malatya, central district in 2012-2013 academic year. EFA and CFA results suggested that the scale has a single factor structure as in the original scale. It was concluded that the sixteen-item scale is a valid and reliable instrucment. After the analysis, it was determined that female students trust on principals more than male students do. It was found that secondary school students trust on principals more than high school students do. It was also determined that as the class level rises, students’ level of trust on principals decreases.

PDF Formatında İndir

Download PDF