image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 3
Makale Başlık: Farklı Kültürlerde ve Eğitimsel Süreçte Renklerin Dili
Makale Alternatif Dilde Başlık: Language of the Colors in Different Cultures and Educational Process
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Toplumlar, içinde bulundukları alan ve yapılarına göre kendine has kültürler oluşturmuştur. Nesne ve varlıkları tanımlamada, insanların iç dünyasını ifadesinde kullanılan renkler de kültürlerin bir bileşenidir. İnsanların duygu ve düşüncelerine tercüman olan renkler zaman içerisinde değişik anlamlar kazanmıştır. Renklerin kazandıkları anlamlar bireyin içinde bulunduğu kültüre göre farklılıklar göstermekte ve günlük yaşamda etkisini değişik şekillerde göstermektedir. Ayrıca renkler, bireyleri fizyolojik ve psikolojik olarak da etkilemektedir. Bu çalışmada renklerin genel olarak çağrıştırdıkları ve kültürlere göre kazandıkları anlamlar, bunun yanında renklerin eğitsel süreçteki etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Söz konus çalışma, tarama modeli ele alınarak hazırlanmıştır. Renklerin kültürlere göre hemen hemen aynı şeyleri ifade edebileceği gibi çok farklı şeyleri de sembolize edebileceği ve renklerin eğitsel süreçlerde de etkili olabileceği sonucuna varılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Societies form their own cultures according to the place lived and the social structures. Colors used in identifying objects and possessions; and in expressions of the feelings inner world are also an element of the cultures. Colors articulating feelings and ideas have many associations. The associations that colors have change from one culture to another. Also, colors affect daily life in different ways. In addition, colors have power to affect people physiologically and psychologically. In the current study, it is aimed to find out colors’ general associations and semantic associations changing from culture to another culture as well as their effects on educational process. The study is conducted in descriptive survey model. It is concluded that colors may refer almost the same assosications as well as different ones. Besides, it is found out that colors may be affective in educational processes.

PDF Formatında İndir

Download PDF