image.jpg

Derginin Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/10
Sayı: 1
Makale Başlık: SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT PORTFOLIO USAGE
Makale Eklenme Tarihi: 24.12.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: İlköğretim sınıf öğretmenlerinin portfolyoların kullanımına ilişkin genel görüşlerini belirlemek amacıyla bu çalışma planlanmıştır. Çalışmanın evreni Van İlinde bulunan ilköğretim I. kademe sınıf öğretmenleri olarak belirlenmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği bölgesel sistematik temel alınarak, her bölgeden kura yolu ile belirlenen ortalama beş veya altı ilköğretim okulu belirlenmiş, bu okullarda çalışan 415 I. Kademe sınıf öğretmeni çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Örneklemi oluşturan 2009-2010 öğretim yılında Van ilinde, 32 ilköğretim okulunda görev yapan 415 sınıf öğretmeninin 222’si erkek (%55,6), 185’i bayan (%44,6) olup, cinsiyetini belirtmeyen 8 (%1,9) katılımcı bulunmaktadır. Çalışmanın verileri nicel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmenlerin portfolyo sürecini zaman alıcı bulduğu ancak harcanan zamanı eğitime değer gördükleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin portfolyolar için gerekli malzemelerin temin edilmesinden, uygulama sırasında gerekli donanımın okullar tarafından sağlanamamasından ve her çalışma için ölçme aracı geliştirememelerinden kaynaklanan sıkıntılar yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu çalışmanın portfolyo uygulamasının olumlu ve olumsuz yönlerine ışık tutacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF