image.jpg

Derginin Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/10
Sayı: 1
Makale Başlık: MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ
Makale Alternatif Dilde Başlık: LEARNING STRATEGY USE OF PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS
Makale Eklenme Tarihi: 24.12.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stratejilerini kullanma durumları ve bunun akademik başarıdaki rolü araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Pamukkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (GSEB) Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda eğitim görmekte olan 69’u kız, 62’si erkek toplam 131 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Somuncuoğlu (1996) tarafından hazırlanmış olan “Öğrenme Stratejileri Ölçeği” uygulanmıştır. 30 maddeden oluşmakta olan bu ölçek 3 ana boyuta ayrılmıştır. Bunlar sırası ile yüzeysel bilişsel (7 madde), derin bilişsel (12 madde) ve bilişüstü (11 madde) stratejilerdir. Verilerin çözümlenmesinde t testi, anova testi ve regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, örneklemin akademik ortalamalarında cinsiyet açısından anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiş, bununla birlikte yüzeysel bilişsel öğrenme stratejileri, derin bilişsel öğrenme stratejileri ve bilişüstü öğrenme stratejilerini kullanmaları açısından cinsiyet değişkenine göre kız öğrencilerin lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Sınıf değişkenine göre, 1-2 ve 1-3. sınıflar arasında akademik başarılarında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiş, strateji kullanımında ise sınıf değişkeni açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır. Derin bilişsel stratejilerin müzik öğretmeni adaylarının akademik başarılarını anlamlı şekilde yordadığı belirlenmiştir. Buna göre müziksel zekaya sahip bireylerin ders çalışma faaliyetlerinin ve akademik başarılarının derin bilişsel stratejiler tarafından desteklendiği söylenebilir. Bu konuya yönelik olarak, müziksel zekası olan kişilerde strateji kullanımının belirlenmesi üzerine bir ölçek uyarlama çalışması ya da yeni bir ölçek çalışmasının müzik eğitimi literatürüne önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: This paper studies prospective music teachers’ use of learning strategies and role in academic achievement. Study group consists of 68 female, 62 male, total 131 students of Pamukkale University Department of Fine Arts Education Music Teacher Department. Data collection device is ‘Learning Strategies Scale’ prepared by Somuncuoğlu (1996). The scale consists of 30 items and it’s divided into 3 main sections: surface cognitive (7 items), deep cognitive (12 items) and metacognitive (11 items), respectively. For data analysis, t test, ANOVA and regression analysis for the interpretation of the data. The results suggest that (1) gender does not play a significant role in GPA, (2) female students have a positive significant difference in the use of surface cognitive, deep cognitive and metacognitive learning strategies. According to the year variance, there is significant difference between 1-2 year and 1-3 year students whereas there is not a significant difference in terms of strategy use. The results also suggest that deep cognitive strategies determine academic achievement of prospective music education teachers. Thus, it’s state that musical intelligent persons’ studies and academic achievements are supported by deep cognitive strategies. In this respect, it’s conclude that a scale adaptation study or a new scale study for musical intelligent persons to determine their strategy use will make an important contribution to music education literature.

PDF Formatında İndir

Download PDF