image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 2
Makale Başlık: Yazma Alışkanlığı Kazanmış Öğrencilerin Yazma Nedenlerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analysing the Writing Reasons of the Learners Who Gained Writing Habits
Makale Eklenme Tarihi: 24.10.2014
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: Yazma becerileri diğer becerilere oranla daha zor gelişmekte bu nedenle yazma alışkanlığının kazandırılması da zor olmaktadır. Birçok düşüncenin yazma aracığıyla belirginleşmesi ve görünür kılınması yazmayı diğer becerilerden ayırmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda, öğrencilerin yazma becerilerinin niteliği ile akademik başarı arasında doğru orantının olduğu görülmüştür (Temur, 2001). Bu nedenle öğrencilerin yazma alışkanlığı kazanmaları akademik başarıları açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada, ortaokul düzeyinde yazma alışkanlığı kazanmış öğrencilerin yazma alışkanlığını nasıl kazandıklarını ve yazma nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır. Durum çalışması olarak desenlenen çalışmaya Bursa il merkezindeki ortaokullarda öğrenim gören ve yazma alışkanlığı kazanmış 34 öğrenci dâhil edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, açık uçlu anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışmanın verileri öğrencilerin yazma nedenlerinin başında öğretmenlerin teşviki olduğunu göstermiştir. Çalışmada, psikolojik nedenler, ailenin teşviki, karakter özellikleri, kişisel merak, okuma alışkanlığı, yarışmalar, yayımlanan yazıların öğrencilerin yazma alışkanlığı kazanmasında etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmenlerin, geri bildirim vermesi, öğrenciyi sözlü olarak güdülemesi, yazmaya düzenli zaman ayırması, öğrencileri tarafından sevilmesi ve farklı yöntemler kullanmasının öğrencilere yazma alışkanlığı kazandırmada etkili olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Developing writing skills is more difficult than other skills; therefore it is difficult to gain the writing habit. The fact that many thoughts become clear and visible through writing differentiates the writing skill from others. It is clear in several studies that students who are qualified in writing skills are found to be successful in terms of academic achievement as well (Temur, 2001). Therefore, it is very important in terms of academic achievement that students should acquire the writing habits. In this study, the aim is to specify how secondary school level learners gained writing skills and determine the writing reasons. The participants are 34 secondary school students who gained writing habits in the city center of Bursa. In the study, open-ended survey and semi-structured interviews were used as data collection tools and the data were analyzed by using content analysis method. The data showed that students’ one of the main writing reasons stems from their teachers’ encouragement. In the study, it is revealed that students' psychological reasons include the encouragement by family, character features, personal interests, reading habits, competitions, and published articles have an effect on gaining students' writing habits. It is observed that teachers’ feedback, motivating students verbally, allowing time for writing regularly are welcomed by the learners and using different methods have an effect on gaining writing habits.

PDF Formatında İndir

Download PDF