image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 2
Makale Başlık: Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Evaluation of School Directors’ Instructional Leadership Features Based on Classroom Teachers’ Perceptions
Makale Eklenme Tarihi: 24.10.2014
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlikle ilgili özelliklerini, sınıf öğretmenlerinin algılarına göre belirlemek ve değerlendirmektir. Araştırma, nitel türdedir. Araştırmanın çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre seçilen ve Kırşehir ilindeki ilkokullarda görev yapan, üst, orta ve alt sosyo-ekonomik kategoride yer alan 9 farklı ilkokuldaki, 5’i kadın, 8’i erkek toplam 13 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada veriler görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde ise belirlenen temalar doğrultusunda içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarında; okulun misyon ve amaçlarının belirlenmesi, öğretim programlarının yönetimi ve okulda olumlu bir öğrenme iklimin oluşturulması boyutlarında bazı sorunlar görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: This study deals with both defining and evaluating the features of school directors regarding instructional leadership based on the perceptions of school teachers. The study is of qualitative nature and the study group, chosen by means of maximum variation sampling method, consists of elementary school teachers, from low, middle and high socio-economic backgrounds with 5 female, 8 male teachers from 9 elementary schools in Kırşehir. The data were obtained by interview method and content analysis method was applied in the analysis of the data. The results of the study reveal that there exists some problems in such aspects as the instructional leadershipbehaviors of the school directors, defining the missions and visions of the schools, management of instructional programs and creating a positive atmosphere in schools.

PDF Formatında İndir

Download PDF