image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretme Stratejilerine Göre Sahip Oldukları Liderlik Türleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Teachers’ Leadership Types Regarding Their Instructional Strategies
Makale Eklenme Tarihi: 24.10.2014
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Geleceğin dünyasını inşa edecek ve önümüzdeki yıllarda kendi ülkesinin başına geçecek olan bireyler, kendisine verilen eğitim sonucunda ülkelerini yöneteceklerdir. Bir ülkenin içerisinde bulunan tüm bireyler, eğitim ve öğretim faaliyetlerine isteyerek veya istemeyerek katılırlar. Okulla tanışan bir birey, okulda göreceği iyi durumlar sonucunda okulu sevecek ve okulda daha başarılı olacaktır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kullandıkları öğretme stratejileri ile hali hazırda sahip oldukları liderlik türü arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Bu çalışma da yöntem olarak tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geçerliği ve güvenirliği sınanmış olan iki adet ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekler; Kaya ve arkadaşları (2011) tarafından geliştirilen “Öğretim Stratejileri Belirleme Ölçeği”dir. Bu ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0.732 olarak bulunmuştur. Ayrıca Habacı (2012) tarafından geliştirilen “Liderlik Türleri Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0.751 olarak bulunmuştur. Her iki ölçekte İzmir İli Konak İlçesinde görev yapan 256 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Her iki ölçekten elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiş ve öğretmenlerin kullandıkları öğretme stratejileri ile öğretmenlerin sahip oldukları liderlik türleri arasında güçlü bağlar (özellikle sunuş yoluyla öğretim stratejisini benimseyen öğretmenlerin otoriter liderliğe; buluş yoluyla öğretim stratejisini benimseyen öğretmenlerin demokratik liderliğe; araştırma- inceleme yoluyla öğretim stratejisini benimseyen öğretmenlerin karizmatik liderliğe yatkın) olduğu sonucuna varılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Each individual who will build the world of the future and take charge of their own country in the coming years will govern the states as a result of the training. People willingly or unwillingly participate in a country's education and training activities. An individual who met the school will be more successful when they will see in good situation and as a result they will enjoy at school. The purpose of this study is to examine whether there is a relationship between teaching strategies used by teachers and leadership types which they already have. In this study, screening model was used as data collection method; two scales whose validity and reliability were tested by researcher were used. These scales are “Determination Scale of Teaching Strategies” developed by Kaya and his colleagues (2011). Cronbach's Alpha value of this scale was found as 0,751. On both scales has been applied to 256 active-duty classroom teachers in the district of Konak Izmir Province. The data obtained from both scales were evaluated with the SPSS program; it has been found that there are strong relationship between teaching strategies used by teachers and leadership types owned by teachers (especially, the authoritarian leadership of teachers who adopt through presentation as a teaching strategy; the democratic leadership of the teachers who adopt through the invention as a teaching strategy; the charismatic leadership of the teachers who adopted through the research and investigation as teaching strategies).

PDF Formatında İndir

Download PDF