image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 2
Makale Başlık: Dış Göçler Sebebiyle Parçalanmış Aile Çocuklarının Değer Algılarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigating Value Perceptions of Children Who are Separated from Their Parents due to Emigration
Makale Eklenme Tarihi: 24.10.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma, yurt dışına göç sebebiyle ebeveynlerinden ayrılmış çocukların değer algılarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini, Aksaray il merkezine bağlı köy ve kasabalarında ikamet eden ve dış göçler sebebiyle ebeveynlerinden en az birisinden ayrı yaşayan 11-15 yaş grubundaki öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem belirlenirken, olasılık dışı örnekleme türlerinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak, Aksaray ilinde yurt dışına işgücü göçü veren, 7 köy ve kasaba ortaokulu ve 122 öğrenci örnekleme dâhil edilmiştir. Araştırmada veriler, nitel ve nicel veri toplama araçlarının birlikte kullanıldığı karma yöntemle elde edilmiştir. Nicel veriler Schwartz ve arkadaşları (2001) tarafından geliştirilen Portre Değerler Ölçeği, nitel veriler ise açık uçlu sorular ile elde edilmiştir. Nicel veriler SPSS 18.0 paket programı ile analiz edilirken, nitel veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin en fazla dindar olma, sağlıklı olma, iyilik yapma, anne-baba ve yaşlılara saygılı olma, düzenli olma ve doğayı koruma değerlerine önem verdikleri belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to determine the perceived values of the children who are separated from their parents who emigrated from Aksaray city center or from its villages for various reasons. The participants were selected by using a non-random sampling technique which is purposeful sampling. The sample of this study included 122 middle school students (aged between11-15) enrolled in seven different public middle schools. In this study, mixed design research methodology was used to analyze quantitative and qualitative data. The quantitative data were gathered by using the “Portrait Values Scale” (PVS) developed by Schwartz and his colleagues (2001), and qualitative data were gathered by having students write down their ideas as aresponse to an open ended question. While the quantitative data were assessed with the Statistical Package for the Social Science (SPSS 18.0) software, the qualitative data were classified to content analysis according to Schwartz’ value classification. The findings of this study showed that being religious, being healthy, doing a favor, being respectful to elders, being tidy, and preserving the nature were among the most frequent perceived values.

PDF Formatında İndir

Download PDF