image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 2
Makale Başlık: Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerindeki Fizik Eğitimi Çalışmalarının İçerik Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Content Analysis of Physics Education Studies Published in National Science and Mathematics Education Congress Proceedings
Makale Eklenme Tarihi: 24.10.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma; fizik eğitimindeki araştırma eğilimlerini belirlemek için, 1994-2012 yılları arasında Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerinde tam metni basılan fizik eğitimi çalışmalarını içerik analizi yöntemi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda; taranan 735 çalışmadan 282 çalışma, yazarların demografik özellikleri (sayısı, cinsiyeti, bağlı olduğu kurum vb.), genel çalışma temaları, çalışılan fizik konuları, araştırma yöntemleri, örnekleme yöntem ve sayıları, veri toplama araçları, çalışılan deneklerin eğitim seviyesi, kullanılan istatistiksel yöntemler ve kalıcılık testi ile eşdeğişken kullanılması bakımından kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Çalışmanın fizik eğitimindeki eğilimleri ve örnekleri göstermesi açısından derinlemesine bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma ile alanda benzer çalışmaların yapılması gerekliliği de vurgulanmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to examine and discuss published studies in the field of physics education in National Science and Mathematics Education Congress proceedings from 1994 to 2012. The research trends in these proceedings were analyzed through content analysis method. In line with the purpose, 282 studies were analyzed with a total of 735 studies in terms of demographic information of the authors (number, gender, institutions, etc.), general themes and physics topics, research types, sample size and methods, instruments, statistical methods, and use of covariance and retention test. It is thought that the current analysis will provide deeper insights to researchers in the field as it shows trends and patterns in physics education. Moreover, the need to conduct similar research studies in the field is emphasized.

PDF Formatında İndir

Download PDF