image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 2
Makale Başlık: İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Boyutları ile Fen Ders Başarıları Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: Relationship between the Dimensions of Eighth-Grade Elementary-School Students’ Interpersonal Relationship and Their Achievement in Science-Course
Makale Eklenme Tarihi: 24.10.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin okul ve okuldan sonraki hayatlarında önemli bir yeri olan kişilerarası ilişki boyutlarıyla fen ders başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu araştırma çerçevesinde ayrıca öğrencilerin kişilerarası ilişki boyutlarının bazı demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırmaya il merkezleri ve taşralarında yaşayan 439 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi dahil edilmiştir. Araştırmada “Öğrenci Bilgi Formu”, “Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği” ile Fen ve Teknoloji Dersi dönem sonu not ortalamaları kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin kişilerarası ilişki alt boyutları puan ortalamalarının seçilen demografik özelliklere göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Öğrencilerin kişilerarası ilişki alt boyutları ile fen ders başarıları arasında anlamlı fakat düşük düzeyde ilişkiler bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to investigate the relationship between their achievements in science-courses with the dimensions of students’ interpersonal relationship which occupies a place of great importance in their in-and-out-of school lives. Within the framework of this general purpose, students’ interpersonal relationships were examined to see if it differentiated according to students’ demographic characteristics. There search performed with 439 eighth-grade elementary school students living in central cities and urban fringes. "Student Information Form", "Dimensions of Interpersonal Relationship Scale” and final grade averages of Science and Technology Course are used in this study. The results obtained from data analysis showed that students’ grade-averages out of such sub-dimensions of their interpersonal relationship differentiated in parallel with the selected demographic characteristics that there existed a meaningful relation. It was found that there existed meaningful relationship at a lower level between the sub-dimensions of their interpersonal relationship and success in Science-Course.

PDF Formatında İndir

Download PDF