image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 2
Makale Başlık: Çoklu Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin Çocuklarının Gelişimlerine İlişkin Görüşlerinin Betimlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Describing Mother's Opinions About Development Process of Their Children with Multiple Disability
Makale Eklenme Tarihi: 21.9.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, çoklu yetersizliği olan çocukların annelerinin, çocuklarının gelişimlerine ilişkin görüşlerinin betimlenmesidir. Araştırmaya, görme engelinin yanı sıra başka ek engelleri bulunan çok engelli çocuğa sahip 29 anne gönüllü olarak katılmıştır. Bu amaçla, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz metodu ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda, çoklu yetersizliği olan çocukların doğum öncesi, doğum, bebeklik dönemi, şu anki gelişimleri, günlük rutinleri ve annelerinin beklentilerine ilişkin bulgular elde edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgular, katılımcıların çeşitli önerilerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu önerilerden en önemlileri, görme engelinin yanı sıra başka engelleri bulunan çoklu yetersizliği olan çocukların eğitim alabilecekleri okullara, eğitim verebilecek meslek elemanlarına ihtiyaç duyulması, hastanelerin yeni doğan ve göz servislerinde çalışan personelin konuya dair bilinçlendirilmesi ve görme engelinin yanı sıra başka engelleri bulunan çoklu yetersizliği olan çocukların ailelerine destek amacıyla rehberlik hizmetleri verilmesi yönündedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is describing mothers's opinions about development process of their children with multiple disability. 29 mothers who have children with multiple disability attended to the research voluntarily. For this purpose, semi structured interview method was used as a qualitative data collection method. The data was analysed with descriptive analysis method. As a result of the research, findings about children’s prenatal period birth, infancy, present development, everyday’s routine and expectation of mothers were reported. The results of the research elicited various suggestions. The most important suggestion is to orient children with multiple disability to the schools where they can be educated, to need professionals to educate children, to make people who works in newborn and eye services conscious of the subject and consulting families of children with mutiple disability.

PDF Formatında İndir

Download PDF