image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Investigation of Instructors’ Awareness Being a Role Model to Pre-service Teachers for Utilizing Information and Communication Technologies
Makale Eklenme Tarihi: 21.9.2014
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalıĢmanın amacı eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının biliĢim teknolojileri (BT) kullanımında öğretmen adaylarına rol model olma farkındalıklarını araĢtırmaktır. Veri toplama aracı, öğretim elemanlarının demografik bilgileri ve altı farklı bölümden oluĢmaktadır. ÇalıĢma grubunda 130 öğretim elemanı bulunmaktadır. Tarama modelinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Betimsel analiz, t-testi ve ANOVA analizi yapılmıĢtır. AraĢtırmanın sonuçlarına göre öğretim elemanları derslerinde çoğunlukla bilgisayar kullanmaktadırlar. BT araçlarını çoğunlukla araĢtırma yapmak için kullanmaktadırlar. BT kullanmayı çoğunlukla bireysel çalıĢmaları ile öğrenmektedirler. BT kullanımında kendilerini oldukça yeterli görmektedirler. BT kullanmalarını engelleyen etmenlerden en fazla teknik eleman desteği eksikliği görmektedirler. Öğretim elemanlarının öğretmen adaylarına BT kullanımında model olma farkındalıkları puanının ortanın üzerinde olduğu görülmüĢtür. Model olma farkındalıkları puanları cinsiyet, bölüm ve kıdem açısından anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to investigate awareness of faculty members being a role model to their pre-service teachers for utilizing Information and Communication Technologies (ICT) in teaching activities. The data were collected with a survey from 130 instructors from two education faculties. In order to analyze data t-test and ANOVA test were conducted. According to the results, instructors have mostly used computer in classes. They have mostly used ICT for research purposes. They have mostly learned how to use ICT with the help of studying on their own. They consider themselves as quite adequate in the use of ICT. Instructors' use of ICT was mostly hindered by lack of technical support team which provides technical support in maintaining the technical infrastructure. No significant differences were found in terms of gender, department and seniority in the awareness of being a role model.

PDF Formatında İndir

Download PDF