image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 2
Makale Başlık: Matematiksel Kavramlarla Geliştirilen “Kelimeden Kavrama” Oyununa İlişkin Öğrenci-Öğretmen Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Review of Students-Teachers Relating to “From Word to Notion” Game Developed With Mathematical Purviews
Makale Eklenme Tarihi: 21.9.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerin “Kelimeden Kavrama” (KEKA) oyunu hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş bir ilköğretim okulunun 8.sınıfında öğrenim gören 16 öğrenci ve araştırma sürecinde günlük tutan 1 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri, öğretmen günlükleri ve yapılandırılmış üç açık uçlu sorudan oluşan Görüşme Protokolü (GP) ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz yaklaşımıyla incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin çoğu “Kelimeden Kavrama” (KEKA) oyunu hakkında olumlu görüş belirtmiştir. Öğrencilerin tamamına yakını KEKA’nın yararlı olduğunu düşünmektedir. Buna rağmen az sayıda öğrenci KEKA’yı sevmemiş ve yararlı bulmamıştır. Diğer yandan öğrenciler, ilköğretim 6, 7 ve 8.sınıf öğretim düzeylerinde bulunan bazı öğrenme alanlarında KEKA’nın uygulanabileceğini belirtmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to expose the consideration of primary 8th grade students and teachers about “From Word to Notion” (WONO) game. The illustration of the study was composed with 16 students educating in a primary school in 8th class and a teacher logging during the research that were selected by purposeful sampling methodology. Data of the research was collected with teacher logs and interview protocol (IP) which consisted of the structured three open-ended questions. Data were analyzed with descriptive analysis approach. According to the results of the study; Most of the students obtained positive view about “From Word to Notion” (WONO) game. Almost all students think that the WONO is beneficial. However a few students did not like the WONO and did not think that it was beneficial. On the other side, the students obtained that the WONO could be applied at some learning areas within the education level of the primary 6th, 7th and 8th grades.

PDF Formatında İndir

Download PDF