image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 2
Makale Başlık: Yüksek Lisans Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarına Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinin Etkileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Effects of Computer and Internet Technologies in Graduate Students' Reading Habits
Makale Eklenme Tarihi: 21.9.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı bilgisayar teknolojilerinin lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin okuma alışkanlıklarını nasıl etkilediğini incelemektir. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tam yapılandırılmış görüşme formu ile 2010-2011 akademik yılı bahar döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine örgün olarak devam eden 14 (n=14) öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucu elde edilen veriler toplanarak betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yüksek lisans öğrencilerinin İnternette en çok okudukları metinlerin gazete haberleri, medya platformları ve elektronik mail olduğu, İnternet kullanmaya başladıktan sonra, okuma alışkanlıklarındaki farklılık olduğu, buna rağmen basılı materyalleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Yüksek lisans öğrencileri yeterli sayıda kitap okumadıklarını, bilgisayar ortamındaki okumalarının verimli olmadığını ve İnternetteki kaynakları güvenilir bulmadıklarını ifade etmişlerdir. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to investigate the effects of computer technologies on the reading habits of graduate students. The participants were fourteen graduate students (n=14) who enrolled graduate programs of elementary education department in Institute of Social Sciences at Abant Izzet Baysal University. In this research, qualitative research method was used. The subjects were interviewed by using a full-structured questioner at the spring semester of the 2010-2011 academic years. The data were analyzed by using descriptive and content analyses techniques. The results of the study showed that graduate students mostly used the İnternet for reading newspapers, media platforms and electronic mail. Students preferred printed materials instead of online materials for reading, students’ reading habits varied and different reading habits existed after using the İnternet. Also graduate students reported that they do not read too many online books. According to findings in the study, suggestions were made.

PDF Formatında İndir

Download PDF