image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 1
Makale Başlık: 4306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKUL BİNALARININ MEKÂNSAL YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: ANALYSIS OF THE SPATIAL ADEQUANCY OF ELEMANTARY SCHOOL BUILDINGS IN THE CONTEXT OF LAW NO. 4306: ANKARA CASE STUDY
Makale Eklenme Tarihi: 30.5.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada, 4306 sayılı kanunun uygulanmaya başlamasından sonra mevcut ilkokul ve ortaokul binalarının program hedeflerini karşılayıp karşılayamadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 4306 sayılı kanunun okul binalarının mekânsal düzenlemesine etkisi, Ankara-Keçiören sınırları içindeki 22 İlköğretim Okulu (İÖO) üzerinde araştırılmıştır. 4306 sayılı kanun öncesi (KÖ) ve kanun sonrası (KS) durumun değerlendirilmesi için seçilen İÖO’larda anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket çalışması, KS durumu belirlemek amacıyla İÖO’larda sayılarının arttığı öngörülen derslik, ek derslik binası, laboratuvar, işlik/atölye ve tuvalet-lavabo gibi mekânların yeterli olup olmadığına ilişkin sorularla sınırlandırılmıştır. Bu sınırlar kapsamında, seçilen İÖO’larda bulunan derslik sayısı ve derslik öğrenci sayısı belirlenmiş; belirtilen mekânların ihtiyaca cevap verip vermediği saptanmıştır. Elde edilen veriler değerlendirilerek sonuçları tartışılmış ve ilköğretim okul binaları ile ilgili bazı önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this study, it is aimed to determine whether the buildings of existing primary and secondary schools meet the program objectives after the enforcement of the law no. 4306. To this end, the effect of the law no. 4306 on the spatial setting of school buildings has been examined on 22 Elementary Schools (ES) in Ankara-Keçiören. There has been conducted a survey on ES selected for assessing the situation before the law no. 4306 (BL) and after the law (AL). For the purpose of determining the situation AL, the survey has been limited to the questions regarding whether the places in ES like classrooms, outbuildings, laboratories, workshops / ateliers and toilettes, whose numbers are predicted to have increased, are adequate. Within these limits, classroom and student per class numbers in the selected ES have been determined and it has been detected whether the mentioned spaces meet the need. The data obtained have been evaluated and the results discussed and some suggestions have been made about elementary school buildings.

PDF Formatında İndir

Download PDF