image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/34
Sayı: 1
Makale Başlık: BİYOLOJİ ÖZ-YETERLİK İNANCI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANCININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMU YORDAMA GÜCÜ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE PREDICTIVE POWER OF BIOLOGY SELF-EFFICACY BELIEF AND TEACHING PROFESSION SELF-EFFICACY BELIEF ON THE ATTITUDE TOWARDS TEACHING PROFESSION
Makale Eklenme Tarihi: 30.5.2014
Okunma Sayısı: 26
Makale Özeti: Bu çalışmada biyoloji bölümü ile biyoloji eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğrencilerin biyoloji öz-yeterlik ve öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi incelenmiştir. Betimsel tarama modeli ilişkisel tarama yöntemi ile yapılan çalışmanın örneklemini biyoloji bölümü ve biyoloji eğitimi anabilim dalına kayıtlı toplam 469 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak biyoloji öz-yeterlik ölçeği, öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik ölçeği ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen verilerin analizinde SPSS-15 paket programı kullanırken, yüzde, frekans dağılımı ve basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Çalışma sonunda; biyoloji bölümü ve biyoloji eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin genelinden aldıkları puanların normal dağılıma sahip olduğu, biyoloji özyeterlik inancı ile öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inancı değişkenlerinin regresyon katsayısının biyoloji eğitimi öğrencilerinde yüksek, biyoloji bölümü öğrencilerinde ise düşük olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this study the biology department and biology education department students’ self-efficacy and teaching profession self-efficacy beliefs’ effects on their attitudes towards teaching profession were investigated. The sample of the study, which was carried out through descriptive scan method of scanning the relational model, consisted of total 469 students enrolled in the department of biology and the biology education. Biology self-efficacy scale, self-efficacy scale for the teaching profession and the attitude scale for the teaching profession were used as data collection tools. SPSS-15 package program was used to analyze the data obtained from the scales; the frequency distribution and simple linear regression analysis were carried out. At the end of the study, it was observed that the attitude scale towards the teaching profession scores of the students in biology and biology education departments have normal distribution. However, the regression coefficients of biology self-efficacy and self-efficacy beliefs for teaching profession were found to be higher for the students in biology education department when compared to the students in biology department.

PDF Formatında İndir

Download PDF