image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Approaches to the Study of Students' an Investigation of Different Variables
Makale Eklenme Tarihi: 14.5.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma kapsamında; önlisans programlarındaki öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının belirlenmesi ve farklı değişkenler (cinsiyet, yaş, sınıf, bölüm ve akademik genel not ortalaması) ile olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline göre yürütülen bu araştırma, kullanılan veri toplama araçlarındaki sorulara uygun şekilde yanıtlar veren 256 öğrenciden elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Yılmaz ve Orhan (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ders çalışma yaklaşımı ölçeği ve yazarlar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise; betimsel istatistikler, ilişkisiz örneklemler için t-testi, ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi ve basit korelasyon kullanılmıştır. Öğrencilerin ders çalışma yaklaşımı ölçeğinden aldıkları puanlar, 143 öğrencinin derin yaklaşıma, 113 öğrencinin ise yüzeysel yaklaşıma sahip olduğunu göstermektedir. Bulgular öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının; cinsiyete, yaş düzeyine, sınıf düzeyine ve öğrenim gördükleri bölüme göre değişmediğini göstermektedir. Ayrıca, bulgular öğrencilerin ders çalışma yaklaşımı ölçeğinin derin ve yüzeysel yaklaşım boyutlarından aldıkları puanlar ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu da göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: In this present study is aimed that determination of study approach of the students whose take associate degree programs, and relationship within different parameters such as gender, age, class, department and average of academic score are invastigated. This executed investigation which according to scanning model is generated with datas which are obtained by 256 students who give appropriate answers to questions in the data collection tools. In the data collection, study process questionnaire adapted to Turkish by Orhan Yilmaz (2011) and personal information form developed by the authors have been used. In the analyses of data; descriptive statistics, t-test for independent samples , One-Way ANOVA for independent samples and simple correlation were used. The scores which taken by the students from study process questionnaire have been shown as 143 students to deep approach, 113 students to surface approach have. Results of students studying approach have been shown not changing according to gender, age, class, and their studying department. Moreover, results have showed that there is a significant correlation between the scores which taken by the students from study process questionnaire with academic achievements.

PDF Formatında İndir

Download PDF