image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği)
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Opinions of Preschool Teachers Concerning Preschool Education Programme (Adana Sample)
Makale Eklenme Tarihi: 14.5.2014
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Okul öncesi eğitim programı 2012 yılında düzenlenerek 2012-2013 eğitim öğretim yılında 10 pilot ilde uygulamaya konmuştur. Araştırmanın amacı pilot okullarda görev yapan öğretmenlerin okul öncesi eğitim programına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Betimsel çalışma olan araştırmanın evrenini, pilot illerden olan Adana il merkezine bağlı Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ilçelerindeki resmi anasınıfı ve anaokullarında görev yapan 73 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile Likert tipi beş dereceli 53 maddeden ve dört açık uçlu sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Yapılan araştırmada nicel veriler frekans ve yüzde dağılımı ile nitel veriler ise içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçta, programın öğrenci merkezli, esnek ve aktif öğrenme sağlayan program olarak değerlendirildiği, kazanım ve göstergelerin açık, anlaşılır ve amacına uygun olduğu, fiziksel yapı ve öğrenci sayısı nedeniyle sınıflarda öğrenme merkezleri oluşturmakta sorun yaşandığı, uygun zamanda yeterli hizmet içi sağlanmadığı, programa ve yapılan yeniliklere yönelik olumlu tutum sergilendiği saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study was to obtain the opinions of preschool teachers working at pilot schools on the revized programme. The universe was teachers working at pre-school education in Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam in Adana. The number of teachers was 80. A personal data form and a questionnaire were used to collect data. Questionnaire was formed of Likert type quintette grading 53 items and 4 open-ended questions. While quantitative data were analyzed via frequency and percentage analysis, qualitative data were analyzed via content analysis. Consequently, teachers reclaimed programme as student-centered, flexible and giving opportunity for learning by doing. They stated that attainments and indicators in programme are clear and comprehensable furthermore they may fulfill their aims. Teachers mentioned that, they can not create learning-centers in classes, physical facilities of classes and number of the students are not appropriate to form these centers, as negative aspects of the programme

PDF Formatında İndir

Download PDF