image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri (Kırşehir İli Örneği)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Science Teachers' Views on the Internet Use in Education (The Case of Kırşehir)
Makale Eklenme Tarihi: 14.5.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada, fen bilimleri öğretmenlerinin, interneti kullanma amaçları, kullandıkları web siteleri, internet destekli öğretimin öğrencilerin öğrenme düzeyi üzerindeki etkilerine yönelik görüşleri, internet destekli öğretim uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar, web sitelerindeki içeriklerin oluşturulması ve düzenlenmesine ilişkin beklentileri ile fen bilimleri öğretiminde internetin kullanımı açısından kendilerini değerlendirmelerine yönelik görüşler incelenmiştir. Araştırma, nitel durum çalışması kapsamında gerçekleştirilen bir çalışmadır ve çalışma grubunu Kırşehir merkez ilçede görev yapan 48 adet Fen bilimleriöğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yedi adet açık uçlu sorudan oluşan bir görüş formu kullanılarak elde edilmiş, verilerin analizinde, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, fen bilimleri öğretmenlerinin interneti daha çok bilgi edinme, araştırma yapma ve iletişim kurma amacıyla kullandıklarını, fen bilimleri öğretiminde en çok fenokulu.net ve eba.gov.tr adresli web sitelerinden haberdar oldukları, internetin, öğrencilerin öğrenme düzeylerini olumlu yönde etkilediğine yönelik görüş bildirdiklerini göstermiştir. Ayrıca öğretmenler, internet hızının yavaş olması ve içeriklerin ücretli ya da yetersiz olmasını en çok karşılaştıkları sorunlar arasında göstermişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: This study investigated the science teachers' aims of using the Internet, the websites they benefit from, their views on the effects of the Internet assisted teaching on students' levels of learning, the issues they face in the Internet assisted teaching applications, their expectations as to creating and editing the contents on the websites, as well as the views on their self-evaluation in term of using the Internet in science education. The study was conducted within the framework of qualitative case study, and the participants included 48 Science teachers working in the city center of Kırşehir. The data of the study were collected using an interview form that included seven open-ended questions, and the analysis was conducted using descriptive analysis method. The results of the study indicated that science teachers used the Internet mostly for the purposes of obtaining information, doing research, and communicating. The results further revealed that science teachers were more aware of the websites, fenokulu.net and eba.gov.tr in science education and provided views suggesting that the use of the Internet affected students’ levels of learning positively. In addition, science teachers regarded the slow Internet and the paid or insufficient contend as the most commonly faced issues.

PDF Formatında İndir

Download PDF