image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Dünü ve Bugünüyle Eğitime Sosyolojik Bir Bakış
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Sociological Glance at Education From Past to Present
Makale Eklenme Tarihi: 14.5.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı Türk toplumunda eğitime dönük algıdaki değişimi belirlemektir. Araştırma betimsel tarama modelinde yürütülmüş nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu dokuz farklı ilin kırsalında yaşayan 231 birey oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen bir açık uçlu sorunun yer aldığı görüş toplama formu kullanılarak toplanmıştır. Toplanan nitel veriler üzerinde doküman incelemesi yöntemi uygulanmış ve şu sonuçlara erişilmiştir: Bireyler açısından illere göre fikirlerin yoğunlaştığı temalar farklılık gösterse de genel itibarıyla eski ve yeni diye adlandırdıkları eğitim sistemini hayata bakış açılarıyla karşılaştırmışlardır. ‘Önceden okul sayısı azdı, öğretmen bulmak zordu, kız çocukları okutulmuyordu, defter kitap almak zordu, okumak şimdiki kadar kolay değildi ama günümüzde öğretmenler, okullar ve öğrenciler çoğaldı ve veliler artık kız-erkek çocuklarını okula gönderiyorlar.’ İmkânların genişlemesi ve teknolojinin ilerlemesiyle günümüzde nitelik ve nicelik bakımından eğitimde ciddi bir farkın ortaya çıktığı görülmektedir. Köyde yaşayan bireylerin yaşlarının otuz ve üzeri olması kendi zamanlarında aldıkları eğitimi ve imkânları, günümüzdeki eğitim imkânlarıyla karşılaştırmayı sağlamıştır. Bunun yanında, eskiye nazaran olumsuzluklar olarak, öğrencilerin saygı konusunda problemler yaşadığı, günümüzde insanların birbirleriyle iletişim içinde olmadığını, sosyalliğin azaldığını ve eğitimin seviyesinin eskiye göre düştüğünün belirtildiği de görülmektedir
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the change in perception towards education in Turkish society. This research is a qualitative study and carried out in descriptive screening model. The study group of this research composes of 231 individuals living in rural areas in nine different provinces. Research data was collected using an open-ended question form which was developed by researchers. Document analysis method has been applied on collected qualitative data and following results found out: Though concentrations of ideas vary in point of individuals in provinces, in general they compared education system, which they called the old and new according to their perspectives. ‘Before the numbers of schools and teachers were scarce, girls were not sent schools. To buy school supplies were difficult; studying was not as easy as today. But now numbers of schools and students increased, and parents send their children (boys-girls) to schools already.’ It can be seen that today’s biggest difference emerged with the progress of technology and expansion of opportunities. Individuals whose ages thirty and above had opportunities to compare the facilities and training they had received in their own time and with the current situation and observation. In addition, compared to the past, students have problems in terms of respect and relations, although it was better before now they have less communication, the indication of decrease of sociality and level of education can be seen.

PDF Formatında İndir

Download PDF