image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Facebook’un Eğitimde Kullanılması: Muhasebe Eğitiminde Bir Uygulama
Makale Alternatif Dilde Başlık: Using Facebook in Education: A Case Study in Accounting Education
Makale Eklenme Tarihi: 14.5.2014
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Bir sosyal ağ olan Facebook’un bünyesinde barındırdığı işbirliği araçları ve etkileşim olanakları kullanılarak muhasebe eğitimindeki öğrenme etkinlikleri kapsamında kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, toplanan nicel veriler öğrenci görüşlerine dayalı nitel verilerle desteklenerek karma bir yöntemden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ve Kooperatifçilik programlarındaki 2. sınıf öğrencilerinden “Bilgisayarlı Muhasebe 1” dersini alan 45 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak; Tavşancıl ve Keser (2002) tarafından geliştirilen internet kullanımına yönelik tutum ölçeği, İşman ve Hamutoğlu (2013) tarafından geliştirilen sosyal ağ (Facebook) kullanım anketi ile yazarlar tarafından geliştirilen görüş formu kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları Facebook’un derste kullanımının; yararlı bir uygulama olması, dersi tekrar imkânı sağlaması, iletişim imkânı sağlaması, dersi ilgi çekici hale getirmesi ve farklı bir deneyim olması gibi olumlu özelliklerinin olduğunu göstermiş ve öğrencilerin büyük bir kısmı aldıkları eğitiminden memnun kalmışlardır.
Alternatif Dilde Özet: It is taken advantage of a mixed method by supporting the quantitave data with qualitative data based on students’ views that are collected in this study which is done on the purpose of gathering the views of students on using Facebook, a social network, in accounting education by using collaboration tools and interaction opportunities in it. Studying group of research is formed by fourty five second class students of 2013-2014 academic year at fall term, Ahi Evran University, Mucur Vocational High School, Business Management and Cooperation Programmes. At the scope of research as data tools; attitude scale for using internet devoloped by Tanşancıl and Keser (2002) and questionnoire on using social network (Facebook) devoloped by İşman and Hamutoğlu (2013) and opinion form developed by writers, are used. Results of the study using Facebook in lessons is a benificial practice, an opportunity of communication, attractive at lesson and showed positive features like being a different experience and most of students are satisfied with education.

PDF Formatında İndir

Download PDF