image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analysis of Classroom Teachers’ In Service Training Needs
Makale Eklenme Tarihi: 14.5.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin hangi alanlarda hizmet içi eğitime daha fazla ihtiyaç duyduklarını hazırlanan anket aracılığıyla belirlemektir. Tarama modelinde olan bu araştırmanın örneklemi kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenen ve Konya’ da görev yapmakta olan 230 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Kullanılan anket araştırmacılar tarafından literatürdeki çalışmalara dayalı olarak hazırlanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 14 programı kullanılmış ve aritmetik ortalama, ( x ) standart sapma (s), frekans (f), yüzde (%), varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler en çok öğrenme güçlüğü olan, üstün zekalı ya da farklı zeka türlerine sahip öğrencilere yönelik bireysel öğrenme planları ve etkinlikler oluşturma, bilişim teknolojilerinin süreçte sürekli ve etkin kullanımı gibi konularda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca hizmet içi eğitim ihtiyacının mesleki kıdeme göre farklılaştığı; bu farklılığın da 1-5 ve 6-10 yıllık tecrübeye sahip öğretmenler lehine olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the classroom teachers’ in service training needs in which areas. In this study which is based on descriptive scanning research model, a survey which composed six dimension and thirty items developed by researchers based to literature, applied to 230 classroom teachers who working in Konya and chosen by convenience sampling. The findings obtained from this study were analyzed by using descriptive statistics (percentage and frequency) and analysis of variance with SPSS 14 program. According to the findings the classroom techers to feel the need for in-service training about preparing individual learning plans for such as children who have learning disabilities, different types of intelligence or gifted and using information Technologies in classrooms. Also, in-service training needs differentiate according vocational seniority in favour of 1-5 and 6-10 years teachers.

PDF Formatında İndir

Download PDF