image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarındaki ve Sınavlarındaki Soruların Bilişsel Düzeyi ve Öğrencilerin Bilişsel Düzeyiyle İlişkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Cognitive Level of Questions in the Secondary Chemistry Textbooks and Exams and the Relationship with Student’s Cognitive Level
Makale Eklenme Tarihi: 14.5.2014
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin kimya ders kitaplarında ve sınavlarda karşılaştıkları soruların bilişsel düzeyini Bloom Taksonomisi’ne göre analiz etmek ve öğrencilerinin farklı bilişsel düzeydeki sorulara verdikleri cevaplar ile kitaplardaki ve sınavlardaki soruların bilişsel düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Ankara’nın 8 ilçesindeki 58 devlet lisesinde öğrenim gören 1249 9.ve 10. sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Çalışmada MEB tarafından kabul edilen 9. ve 10. sınıf kimya ders kitabındaki toplam 343 soru, 112 kimya öğretmeni tarafından hazırlanan toplam 1106 sınav sorusu belirlenmiş ve öğrencilerin farklı bilişsel düzeydeki sorulara verdikleri cevaplar incelenmiştir. Çalışma sonucunda; kimya ders kitaplarında ve öğretmenler tarafından hazırlanan sınav sorularında düşük bilişsel düzey olarak sınıflandırılan bilgi, kavrama ve uygulama düzeylerindeki sorulara oldukça fazla yer verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin farklı bilişsel düzeydeki sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde; hem 9. sınıf hem de 10. sınıf öğrencilerinin en çok bilgi düzeyindeki sorulara doğru cevap verdiği belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to analyze the cognitive level of the questions faced by 9th and 10th grade students in the chemistry textbooks and exams according to Bloom’s Taxonomy and to examine the relation between the cognitive level of questions in the textbooks and exams and students’ answers to questions in different cognitive levels. This study was conducted with 1249 9th and 10th grade students who were studying in 58 public secondary schools in 8 district of Ankara in 2009-2010 semesters. 343 questions in the 9th and 10th grade textbooks accepted by the Ministry of National Education, 1106 exam questions prepared by 112 chemistry teachers and students’ answers to the questions in different cognitive levels were examined in this study. In conclusion, mostly knowledge, comprehension and application level questions were determined in textbooks and exams. Also, when the students’ answers to the different cognitive level questions were examined, it was revealed that both 9th and 10th grade students mostly gave the right answers to the knowledge level questions.

PDF Formatında İndir

Download PDF