image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğini Matematik Eğitiminde Sürece Dahil Etme Durumları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Preschool Teachers' Extended Micro-Teaching Technique to Involve Situations in Mathematics Education
Makale Eklenme Tarihi: 14.5.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmeni adaylarının, genişletilmiş mikro öğretim tekniği kullanarak “Öğretmenlik Uygulaması” dersi kapsamında hazırladıkları matematik etkinliklerini uygulamaya yönelik görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırma verileri görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören ve “Öğretmenlik Uygulaması” dersini alan 8 öğretmen adayı ile 10 hafta süresince yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edilmiş, betimsel analiz tekniği kullanılarak yorumlanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının genişletilmiş mikro öğretim uygulamalarından çok memnun oldukları, bu uygulama ile matematik etkinliklerini düzenleme konusundaki becerilerini geliştirdikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının, genişletilmiş mikro öğretim tekniği kullanmalarının, matematik etkinliliği düzenlemede ve bu etkinliliği uygulamada güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmalarına fırsat verdiği gözlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to evaluate preschool prospective teachers’ opinions for practical maths activities which they have prepared within the subject of “Teaching Practice” by using expanded micro teaching technique. For this purpose, qualitative research method has been used and the data of the survey has been obtained by using the interview technique. In the study, the data obtained from the interviews conducted during 10 week with 8 prospective teachers who study at Giresun University, Faculty of Education, and Department of Pre-School Teacher in 2011-2012 academic year and receive the course of “Teaching Practice”, has been analysed, and interpreted by using descriptive analysis technique. According to the findings obtained from the study it has been determined that preschool prospective teachers have been very pleased with the expanded micro-teaching practices and with this practice they have developed their skills in organising maths activities. It has been observed that preschool prospective teachers’ use of expanded micro teaching technique gives the opportunity of discovering their strengths and weaknesses in arranging maths activities and in practicing this activity.

PDF Formatında İndir

Download PDF