image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Okul Öncesi Dönem Resimli Öykü Kitaplarının Coğrafi Kavramları İçermesi Yönünden İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Researching The Pictured Story Books of The Pre-school Period In Terms of Consisting of Geographical Concepts
Makale Eklenme Tarihi: 14.5.2014
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu araştırmada, Türkiye’de basılmış okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlanan resimli öykü kitaplarının coğrafi kavramları içerip içermediğini analiz etmek ve buna ek olarak, okul öncesi dönem öğretmenlerinin, çocuklara coğrafi kavramları öğretmede resimli öykü kitaplarını kullanma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda; örneklemde yer alan resimli öykü kitaplarında en fazla işlenen kavramın “yer” olduğu, en az işlenen kavramın ise, “harita” olduğu saptanmıştır. Coğrafi kavramların okul öncesi dönem resimli öykü kitaplarındaki yeri ve önemi ve bu kitapların ne derece etkin kullanıldığını belirlemek amacıyla 15 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılarak öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Bulgular sonucunda, genel olarak okul öncesi öğretmenlerinin coğrafi kavramları içeren resimli öykü kitaplarını çocuklara coğrafya eğitimi vermek amacıyla kullandıkları anlaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This research study aims to analyze whether picture story books published for preschoolers in Turkey include geographic concepts and to investigate preschool teachers' opinions about the importance of using picture story books and whether they use these books to teach children geographic concepts. Results indicate that “place” is the most mentioned concept among the picture story books in the sample, while “map” is the least mentioned one. Teachers have been interviewed using a questionnaire including 15 open-ended questions to determine the place and importance of geographic concepts in preschool picture story books and how efficient these books are being used. Findings suggest that preschool teachers, in general, use picture story books which include geographic concepts to teach children geography and that they think geographic education is essential for preschoolers

PDF Formatında İndir

Download PDF