image.jpg

Derginin Adı: Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi
Cilt: 2023/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İTFAİYECİLERİN BEDEN KİTLE İNDEKSLERİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.07.2024
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: İtfaiye çalışanlarının fiziksel aktiviteye aktif katılımları uygun düzeyde olduğu takdirde çeşitli doğal afet, yangın, sel baskını ve orman yangınlarında görev almaları göz önünde bulundurulduğunda görevlerini etkin bir biçimde yerine getirmelerini, olaylarla mücadelede üst seviye çalışmalarını ve daha geç yorgunluk belirtisi göstermelerini sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı Bayburt Belediyesi’nde görev yapan itfaiyecilerin fiziksel aktivite düzeyleri ile beden kitle indeksleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmaya kolayda örnekleme yöntemiyle 20 itfaiye personeli dahil edilmiştir. Katılımcılara ait verilerin toplanması amacıyla anket formu kullanılmıştır. Bu anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde “Kişisel Bilgi Formu”, ikinci bölümünde ise “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi” yer almaktadır. Ulaşılan verilerin analizinde SPSS 26.0 paket programından, tanımlayıcı istatistikler ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların %75,0’inin orta, %25’inin ise yüksek fiziksel aktivite düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak; katılımcıların beden kitle indeksleri ile fiziksel aktivite düzeyleri arasında ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF